Gebruikersvoorwaarden Niki

Welkom. Niki is een initiatief van de stichting Landelijk Nieuwbouwportaal, hierna: LNP, Westeinde 28, 2275 AE Voorburg. U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van deze website en daaraan gekoppelde software, cookies daartoe begrepen, en databanken, hierna: Niki.

Artikel 2. Gebruik

Niki is bedoeld om u een zo volledig en actueel mogelijk overzicht te geven van de nieuwbouwwoningen die in Nederland in de vrije sector te koop of te huur worden aangeboden. Daarnaast wordt op Niki ook informatie gegeven over projecten in voorbereiding. U kunt Niki kosteloos bezoeken en doorzoeken. U wordt uitgenodigd om op woningen en projecten te reageren via het daartoe bestemde webformulier.

U dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Het webformulier van Niki mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe het is bestemd. Het is o.a. niet toegestaan om zich voor te doen als iemand anders of de afkomst van uw bericht te verhullen. Evenmin mag u schadelijke of verboden bestanden verspreiden of (anderszins) inbreuk maken op de rechten van LNP en bezoekers van Niki.

U mag een gewone teksthyperlink naar Niki leggen (Niki). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LNP is het niet toegestaan Niki in een frame of inline frame te linken.

Artikel 3. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, afbeeldingen en vormgeving op Niki en aan deze website gekoppelde software en databanken zijn het intellectuele eigendom van LNP en/of haar toeleveranciers en worden beschermd door de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen deze teksten, afbeeldingen, vormgeving, software en databanken niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, al dan niet in gewijzigde vorm gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload) anders dan als temporary (tijdelijke) internetbestand, vertoond, gedecompileerd, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LNP. Het opvragen en bekijken van Niki en het maken van prints voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. In alle overige gevallen is een expliciete licentie vereist, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden. Het omzeilen of hacken van het beveiligings-, inbel- of abonnementsysteem van Niki en/of LNP, waardoor al dan niet tijdelijk rechtstreekse toegang kan worden verkregen tot de databanken die aan deze website zijn gekoppeld, is ten strengste verboden.

Ongeautoriseerd gebruik van teksten, afbeeldingen en vormgeving op Niki en aan deze website gekoppelde software en databanken levert een inbreuk op op de intellectuele eigendomsrechten van LNP en/of haar toeleveranciers en zal zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 4. Beëindiging van Diensten

Niki kan op ieder door LNP gewenst moment worden veranderd of beëindigd. LNP behoudt zich het recht voor om bepaalde IP-adressen te weren als is gebleken dat van daaruit inbreuken op haar rechten of rechten van derden zijn gepleegd, pogingen daartoe zijn ondernomen of oneigenlijk gebruik is gemaakt van Niki en de systemen van LNP. Met het oog daarop kan LNP de toegang tot haar websites bewaken. Dit, onverlet haar overige rechten tot vervolging zoals hiervoor gemeld.

Artikel 5. Koppelingen naar Websites van derden

Niki bevat koppelingen naar andere websites. Dit betekent echter niet dat LNP de inhoud van die websites omarmt. LNP is niet verantwoordelijk voor, bekrachtigt niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van die websites. LNP verschaft die koppelingen slechts in het kader van haar dienstverlening. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die websites gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid de nodige voorzieningen te treffen om te verzekeren dat datgene dat u voor uw eigen gebruik aanwendt virusvrij is en vrij is van andere zaken die schadelijk (kunnen) zijn.

Artikel 6. Submissions

Behoudens persoongegevens wordt alle aan LNP verzonden commentaar, feedback, informatie of materiaal in de breedste zin van het woord (hierna: submissions) als niet-confidentieel beschouwd. Zie in dat verband de Privacyverklaring van LNP.

LNP verkrijgt vrij van kosten de wereldwijde en eeuwigdurende rechten evenals titel en opbrengsten van de submissions. LNP zal vrij zijn om de submissions naar eigen inzicht aan te wenden op een onbeperkte basis en ten behoeve van ieder doel. U bent en blijft echter verantwoordelijk voor uw submissions, inclusief legaliteit, betrouwbaarheid, originaliteit en respectering van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 7. Disclaimer

U kunt van Niki gebruikmaken uitsluitend in de staat waarin het zich bevindt ("AS IS"). Niki is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. LNP garandeert geen bepaalde geschiktheid, werking, volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, uptime of (download)snelheid van Niki of daaraan gelinkte websites. LNP aanvaardt geen aansprakelijk voor de inhoud van Niki of daaraan gelinkte websites.

LNP aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ten gevolge van o.a. gebruik, aanpassing, verspreiding, traagheid van Niki of de onmogelijkheid om van Niki gebruik te maken. LNP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van misbruik van Niki, zoals onderschepping of manipulatie van submissions door derden of overbrenging van schadelijke bestanden, waaronder virussen. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en back-up van uw (computer)data en/of apparaten die in verband met Niki worden gebruikt. U zult daarom geen vordering tegen LNP of haar licentiehouders instellen voor het verlies van data, onjuiste output, werkvertraging(en) of verlies van omzet en/of winst.

In geen enkel geval zal LNP aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van handelszaken, omzet, winst, gebruik, data of ander economisch voordeel.

Artikel 8. Vrijwaring

In ruil voor de aanvaarding van de voordelen die aan u worden verschaft door Niki, stemt u ermee in om LNP, haar bestuur, medewerkers, vertegenwoordigers, (sub)abonnees en overige partners te beschermen tegen en te vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief - en zonder beperking - redelijke kosten voor rechtsbijstand (advocaten, juristen en deurwaarders) en accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van Niki, uw inbreuk op deze voorwaarden of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden.

Artikel 9. Slotbepalingen

Indien blijkt dat u zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, acht LNP zich vrij om u zonder nadere aankondiging en zonder opgaaf van redenen de toegang tot Niki te verbieden en te beletten.

LNP behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. LNP adviseert daarom deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met de rechter te 's-Gravenhage als bevoegde instantie.